Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – czyli jak prawo pozwala złagodzić największe tragedie?

Wypadek zabrał bliską Ci osobę? Wiem, jak trudno z tym żyć. Choć prawo nie może cofnąć czasu, to zna instytucje, które mogą złagodzić Twój ból. Chcesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej? Zrób to w najlepszy możliwy sposób!

Droga do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia jest długa i kręta, a podmiot odpowiedzialny zrobi wszystko, aby uniknąć wypłaty. Niestety, znamy to aż nazbyt dobrze… Wiemy też co zrobić, aby wywalczyć dla Ciebie wszystko to, co Ci się należy. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak pomożemy Tobie!

Właściwy prawnik zapewni Ci komfort i zwiększy prawdopodobieństwo wygranej. Pamiętaj – masz tylko jedną szansę. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej nie da się powtórzyć.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Co zyskujesz?

Spokój

Twoja sprawa będzie w najlepszych rękach.

Pewność

wykorzystamy każdą możliwość, która pozwoli uzyskać dla Ciebie odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Satysfakcja

odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może być kolejną konsekwencją dla sprawcy nieszczęśliwego zdarzenia.

Uzyskanie satysfakcjonującego i oczekiwanego przez Ciebie rozstrzygnięcia jest naszym nadrzędnym celem – od pierwszych negocjacji, po ostatnią rozprawę w sądzie. Pozwól sobie pomóc i dowiedz się jak wygląda sprawna i efektywna praca adwokatów, którzy specjalizują się w trudnych sprawach o uzyskiwanie odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu śmierci osób bliskich.

Pozwól sobie pomóc! Chcesz wiedzieć, jak wygląda praca adwokata specjalizującego się w sprawach o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach za śmierć osoby bliskiej?

Czego możesz się domagać za śmierć osoby bliskiej? Jaka jest podstawa prawna dochodzenia praw w razie śmierci osoby bliskiej?

Przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładnie jego art. 446 stanowi, że masz prawo do:

 • odszkodowania (art. 446 § 3 k.c.),
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 k.c.),
 • innych świadczeń (art. 446 § 1 oraz § 2 k.c.).

Kiedy i komu Sąd może przyznać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

W przypadku tragicznej śmierci za którą odpowiedzialność ponosi inny podmiot (np. sprawca wypadku komunikacyjnego, niekompetentny lekarz, itd.), bliscy zmarłej osoby mogą starać się o odszkodowanie w przypadku, gdy wskutek śmierci osoby bliskiej nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Osoby bliskie zmarłemu mają również prawo do odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Kim są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego?

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby bliskiej, za najbliższych członków rodziny sądy uznają przede wszystkim małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, wnuków, konkubentów, narzeczonych, dzieci konkubiny lub konkubenta. Katalog ten nie jest jednak zamknięty. Jeśli masz wątpliwości, czy należysz do kręgu osób najbliższych zmarłego, zapoznaj się z tym artykułem.

Co to jest znaczne pogorszenie sytuacji życiowej?

Oceny czy zachodzi znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób należących do najbliższej rodziny zmarłego dokonuje sąd orzekający w danej sprawie. Bierze on pod uwagę,
w szczególności:

 • to, jaki jest rozmiar ujemnych następstw natury majątkowej dla osoby pośrednio poszkodowanej,
 • jej stan zdrowia, wiek, warunki i trudności życiowe, oraz panujące w jej środowisku stosunki rodzinne i majątkowe,
 • porównanie obecnej sytuacji osoby uprawnionej ze stanem, w jakim znajdowałaby się ona, gdyby nie doszło do śmierci bliskiego.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Celem odszkodowania jest wyrównanie materialnej straty, którą osoba poszkodowana poniosła na skutek zaistniałego wypadku, skutkującego śmiercią osoby bliskiej. Musi ono mieć swój ścisły wymiar ekonomiczny i obejmować taką kwotę, która odczuwalna jest przez uprawnionego jako realne, adekwatne przysporzenie. Rozmiar należnego odszkodowania wyznaczany jest przez zmienioną sytuację materialną osoby, która go dochodzi, a uległa znacznemu pogorszeniu w porównaniu z sytuacją wcześniejszą.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie jest świadczeniem niezależnym od odszkodowania i występuje obok niego, jeśli uprawniony tego zażąda i jeśli spełnione są przesłanki jego przyznania. Stanowi ono odpowiednią sumę pieniężną, której celem jest wyrównanie szkody o charakterze niemajątkowym, a więc krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia wyznacza się przy uwzględnieniu stopnia oraz czasu trwania cierpienia uprawnionego, a także takich czynników jak:

ograniczenia w funkcjonowaniu codziennym,
uniemożliwienie rozwoju osobistego,
wyłączenie z normalnego życia,
ograniczenie pełnej możliwości zarobkowania.

Jakie jeszcze świadczenia cywilnoprawne przysługują z tytułu śmierci osoby bliskiej?

 • renta odszkodowawcza – osoba uprawniona do alimentów od zmarłego może żądać od sprawcy śmierci renty obliczonej stosownie do potrzeb uprawnionego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
 • obowiązek zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego – jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Koszty pogrzebu nie powinny przekraczać zwykłej miary przyjętej w środowisku zmarłego.

Kancelaria odszkodowawcza do Twoich usług!

Doświadczenie szkody majątkowej może być stresujące. Równie stresujący
i skomplikowany może być proces ubiegania się o odszkodowanie za zniszczenie mienia. W takich sytuacjach, kancelaria odszkodowawcza zapewni nieocenione wsparcie. Nie ryzykuj kolejnej szkody na mieniu – skontaktuj się z nami!

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Jakie są zasady odpowiedzialności sprawcy śmierci osoby bliskiej?

Do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innych, opisanych powyżej świadczeń należnych osobom pośrednio poszkodowanym wskutek śmierci osoby bliskiej, zobowiązany jest sprawca zdarzenia powodującego takie właśnie konsekwencje i jako taki obciążony obowiązkiem usunięcia jego negatywnych następstw.

Warunkiem koniecznym odpowiedzialności odszkodowawczej jest istnienie pomiędzy poniesioną przez poszkodowanego szkodą, a działaniem sprawcy, adekwatnego i oczywistego związku przyczynowo – skutkowego.

Jeżeli poszkodowany zawarł umowę ubezpieczenia, wówczas obowiązek odszkodowawczy obciąża ubezpieczyciela, a więc zakład ubezpieczeń.

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy bądź ubezpieczyciela może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy również poszkodowany spowodował powstanie szkody, bądź też przyczynił się do powiększenia jej rozmiaru.

Pamiętaj – poza wszystkimi opisanymi już świadczeniami przysługującymi bezpośrednio od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, członkom rodziny osoby, która zmarła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje również jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS.

Co trzeba zrobić w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej?
 • przygotuj dokumenty potwierdzające śmierć osoby bliskiej i jej okoliczności, a także dokumenty, z których wynikać będzie Twoja bliska relacja ze zmarłym,
 • przygotuj dokumenty potwierdzające odpowiedzialność sprawcy,
 • przygotuj dokumenty potwierdzające poniesione przez Ciebie koszty ewentualnego leczenia czy pogrzebu osoby bliskiej,
 • przygotuj dokumenty potwierdzające doznane przez Ciebie cierpienia,
 • zwróć się do sprawcy lub jego ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę zadośćuczynienia i poczekaj na ich reakcję,
 • zawrzyj korzystną ugodę lub skieruj sprawę do sądu, gdyby polubowne porozumienie nie było możliwe

Musisz wiedzieć, że „im dalej w las”, tym więcej możesz napotkać przeszkód. Sprawca, jego ubezpieczyciel czy też ZUS zrobią wszystko, aby zaniżyć należne Ci kwoty lub w ogóle uchylić się od odpowiedzialności. Rozważ pomoc specjalisty – inwestycja w sprawdzonego adwokata może przynieść wymierne korzyści.

Czy należy Ci się zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby bliskiej?

Śmierć bliskiej Ci osoby to nie jedyna sytuacja, w której możesz żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia za jej pokrzywdzenie. Zgodnie z przepisami, w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Warunkiem jest jednak, aby skutkiem takiego stanu poszkodowanego była niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej. Tak dzieje się np. w przypadku ciężkich uszkodzeń mózgu lub śpiączki pourazowej. Stany te skutkują wyłączeniem lub ograniczeniem samodzielnej egzystencji w znaczącym stopniu oraz wyłączają możliwość świadomego i zrozumiałego kontaktu z otoczeniem.

Co to jest odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby? Ile odszkodowanie należy się Tobie? Coś jest niejasne? Skontaktuj się z nami i pozwól nam rozwiać wszystkie wątpliwości.

Podmiot odpowiedzialny za śmierć Twojego bliskiego nie chce wypłacić Ci odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia? Co zrobimy, aby go do tego nakłonić?

01

Ustalimy, jakie masz możliwości

Na pierwszym spotkaniu ustalimy możliwości działania. Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną. Wyjaśnimy wszystkie podstawy prawne przyszłych działań i wybierzemy tę najlepszą. Uzyskamy odpowiednie opinie biegłych co do zakresu poniesionych przez Ciebie szkód i kosztów ich pokrycia.

02

Wezwanie do zapłaty

w Twoim imieniu wystąpimy do podmiotu odpowiedzialnego za śmierć bliskiego z wezwaniem o dobrowolną zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Poinformujemy co czeka go, jeśli nie zareaguje na Twoje żądania. Otworzymy sobie w ten sposób drogę do realizacji Twoich uprawnień w postępowaniu sądowym.

03

Pozew i reprezentacja w sądzie

Jeśli podmiot odpowiedzialny za śmierć bliskiego nie będzie w odpowiedni sposób współpracował, zmusimy go do tego przez sąd. Skierujemy w Twoim imieniu odpowiedni pozew i będziemy reprezentować Twoje interesy na rozprawie. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, wyegzekwujemy jego postanowienia.

01

Ustalimy, jakie masz możliwości

Na pierwszym spotkaniu ustalimy możliwości działania. Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną. Wyjaśnimy wszystkie podstawy prawne przyszłych działań i wybierzemy tę najlepszą. Uzyskamy odpowiednie opinie biegłych co do zakresu poniesionych przez Ciebie szkód i kosztów ich pokrycia.

02

Wezwanie do zapłaty

w Twoim imieniu wystąpimy do podmiotu odpowiedzialnego za śmierć bliskiego z wezwaniem o dobrowolną zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Poinformujemy co czeka go, jeśli nie zareaguje na Twoje żądania. Otworzymy sobie w ten sposób drogę do realizacji Twoich uprawnień w postępowaniu sądowym.

03

Pozew i reprezentacja w sądzie

Jeśli podmiot odpowiedzialny za śmierć bliskiego nie będzie w odpowiedni sposób współpracował, zmusimy go do tego przez sąd. Skierujemy w Twoim imieniu odpowiedni pozew i będziemy reprezentować Twoje interesy na rozprawie. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, wyegzekwujemy jego postanowienia.

Masz problem z podmiotem odpowiedzialnym za śmierć bliskiego? Coś pozostaje niejasne? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co zrobimy, aby zaczął traktować Cię poważnie i zadośćuczynił swojej winie, a Twojej szkodzie!

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną