Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odzyskaj je sprawnie i w pełnej wysokości!

Dla naszych Klientów odzyskaliśmy już kilka milionów złotych, w odszkodowaniach
i zadośćuczynieniach za uszczerbek na zdrowiu. Wypadek samochodowy? Błąd medyczny? Nieszczęśliwe zdarzenie losowe? Jeśli przytrafiło Ci się coś podobnego, a skutki zdarzenia spowodowały rozstrój Twojego zdrowia, najprawdopodobniej masz prawo do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Skontaktuj się z nami i dowiedz, jak wykorzystamy zdobyte doświadczenie, w Twojej sprawie!

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Co zyskujesz?

Spokój

Wykorzystamy wszelkie możliwości, aby odzyskać całość należnej Ci kwoty

Satysfakcję

Twoje szkody i cierpienia zostaną odpowiednio zrekompensowane

Komfort

Czekasz jedynie na przelew, a my zajmiemy się wszystkim, w Twoim imieniu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, ma na celu wyrównanie strat materialnych (majątkowych) natomiast zadośćuczynienie – rekompensatę za straty niematerialne (cierpienie/ból) osobom, które doznały uszkodzeń ciała w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich. Ofiary nieszczęśliwych zdarzeń mogą uzyskać odszkodowanie nie tylko za wydatki związane z leczeniem skutków wypadku
i odzyskaniem utraconych w związku z wypadkiem dochodów, ale i zadośćuczynienie za krzywdę np. zadośćuczynienie za krzywdę, stres, czy szeroko rozumiany rozstrój zdrowia psychicznego.

Pozwól sobie pomóc! Chcesz wiedzieć, jak wygląda praca adwokata specjalizującego się w sprawach o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Analiza faktyczna

Ustalimy, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i kto jest za nie odpowiedzialny. Ustalimy również zakres szkód materialnych i niematerialnych, które zostały poniesione w związku z wypadkiem.

Analiza prawna

Ustalimy podstawę prawną odpowiedzialności osoby winnej zdarzenia i wszelkie instytucje prawne, które można zastosować, aby uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę.

Dowody

Określimy oraz pomożemy przygotować takie dowody, które pozwolą nie tylko przesądzić o odpowiedzialności sprawcy, ale również uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Postępowanie

Będziemy reprezentować Twoje interesy w sporze ze sprawcą wypadku lub jego ubezpieczycielem. Jeśli polubowne metody nie doprowadzą do zadowalającego skutku, skierujemy w Twoim imieniu sprawę do właściwego sądu
i zrobimy wszystko, aby zakończyła się sukcesem.

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności. Uszczerbek na zdrowiu to zatem wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, które skutkują: bólem, cierpieniem, obniżeniem jakości życia, zdolności do pracy lub wykonywania codziennych czynności. Uszczerbek na zdrowiu może wynikać z potłuczenia, złamania, zwichnięcia, skręcenia, rozcięcia, zatrucia, oparzenia czy zakażenia. Do uszczerbku na zdrowiu można zaliczyć również szkody psychiczne, włączając w to cierpienie emocjonalne czy stres pourazowy. Uszczerbek na zdrowiu może być wynikiem wypadku, błędu medycznego, przemocy czy innych działań/zaniechań osób trzecich.

Coś jest niejasne? Nie wiesz ile będzie Cię kosztować sprawa o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Wykonaj telefon i otrzymaj odpowiedzi na wszystkie pytania!

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń
Co pokrywa odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Innymi słowy, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ma na celu nie tylko pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym kosztów leków, konsultacji lekarskich, jak
i dojazdów do lekarzy), ale również rekompensatę np. za utratę dochodów (jeśli w związku z wypadkiem poszkodowany był całkowicie lub częściowo wyłączony z pracy i przez to nie zarobkował w ogóle lub zarobkował mniej, niż w przypadku, gdyby do wypadku nie doszło).

Co pokrywa zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu (zadośćuczynienie za krzywdę)?

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu  obejmuje szkody niematerialne, które poszkodowany poniósł w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Jest to nic innego, jak zadośćuczynienie za krzywdę. Jest bowiem jasne, że razem z uszczerbkiem fizycznym (złamaniem, oparzeniem, zakażaniem), poszkodowany odczuwa – co najmniej – ból. Im poważniejsze uszczerbki fizyczne, tym poważniejsze cierpienia psychiczne (włączając w to zespół stresu pourazowego czy depresję). Te wszystkie niedogodności ma rekompensować właśnie zadośćuczynienie za stres lub szeroko rozumiany rozstrój zdrowia psychicznego, jeśli taki pojawił się w związku z wypadkiem.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu – to nasza praca i nasza pasja.

Odmowa wypłaty odszkodowania? Zaniżone odszkodowanie? To przykra rzeczywistość…

Jak uzyskać pomoc w uzyskaniu odszkodowania? Ile wynosi zadośćuczynienie za krzywdę? Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? Twoje odszkodowanie jest zaniżone? Skontaktuj się z nami i dowiedz, jak pomożemy Tobie. Szczególnie dużo spraw prowadzimy z zakresu:

  • odszkodowania za błąd lekarski (odszkodowania za błąd medyczny),
  • odszkodowania powypadkowe,
  • odszkodowania za złamanie ręki,
  • odszkodowania za złamanie nogi,
  • odszkodowanie za pogryzienie przez psa,
  • odszkodowania za pobicia,
  • odszkodowania za znęcanie psychiczne
  • odszkodowania za znęcanie fizyczne
Kto może starać się o zadośćuczynienie i/lub odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?
Odszkodowanie/zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje osobom, które doznały takiego uszczerbku w związku z działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej. Należą do nich, dla przykładu:
01
Ofiary błędów medycznych

Odszkodowanie/zadośćuczynienie za błędy medyczne przysługuje pacjentom, którzy w wyniku błędów lekarskich, (niewłaściwego leczenia, błędów diagnostycznych czy zaniedbań w opiece medycznej) ponieśli uszczerbek na zdrowiu.

02
Pracownicy poszkodowani w pracy

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej, mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli ten ostatni odpowiada za wypadek lub chorobę (np. poprzez niezapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy).

03
Ofiary wypadków samochodowych

Piesi, pasażerowie i kierowcy pozostałych aut, które zostały poszkodowane na skutek działania lub zaniechania innego kierowcy, mogą starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie powypadkowe.

04
Ofiary przemocy

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku przestępstw, mogą walczyć o odszkodowanie i zadośćuczynienie np. za znęcanie psychiczne czy za pobicie.

05
Ofiary wypadków losowych

Takie osoby mogą starać się np.
o odszkodowanie za złamanie ręki lub
inne złamanie, jeśli za ten wypadek odpowiedzialna jest osoba trzecia (np. wypadek na nieodśnieżonym chodniku, za który odpowiedzialność ponosi zarządca sąsiadującego budynku).

01
Ofiary błędów medycznych

Odszkodowanie/zadośćuczynienie za błędy medyczne przysługuje pacjentom, którzy w wyniku błędów lekarskich, (niewłaściwego leczenia, błędów diagnostycznych czy zaniedbań w opiece medycznej) ponieśli uszczerbek na zdrowiu.

02
Pracownicy poszkodowani w pracy

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej, mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli ten ostatni odpowiada za wypadek lub chorobę (np. poprzez niezapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy).

03
Ofiary wypadków samochodowych

Piesi, pasażerowie i kierowcy pozostałych aut, które zostały poszkodowane na skutek działania lub zaniechania innego kierowcy, mogą starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie powypadkowe.

04
Ofiary przemocy

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku przestępstw, mogą walczyć o odszkodowanie i zadośćuczynienie np. za znęcanie psychiczne czy za pobicie.

05
Ofiary wypadków losowych

Takie osoby mogą starać się np.
o odszkodowanie za złamanie ręki lub
inne złamanie, jeśli za ten wypadek odpowiedzialna jest osoba trzecia (np. wypadek na nieodśnieżonym chodniku, za który odpowiedzialność ponosi zarządca sąsiadującego budynku).

Ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Ile wynosi zadośćuczynienie za krzywdę?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, tak jak to, ile wynosi zadośćuczynienie za krzywdę, są pochodną wielu czynników i mogą znacznie różnić się, w zależności od okoliczności danej sprawy. Istnieje jednak kilka kluczowych czynników, które są brane pod uwagę, przy ustalaniu wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, za krzywdę. Należą do nich:

Stopień, zakres i rodzaj uszkodzenia ciała,
Stopień oraz długotrwałość odczuwania bólu i cierpienia,
Skomplikowanie i długotrwałość leczenia i rehabilitacji,
Stopień, zakres i rodzaj ewentualnego rozstroju zdrowia psychicznego,
Skomplikowanie i długotrwałość ewentualnego leczenia psychiatrycznego/psychologicznego,
Wysokość kosztów leczenia i rehabilitacji,
Wysokość utraconych dochodów,
Utracenie lub ograniczenie zdolności zarobkowych,

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Jak napisać wniosek o odszkodowanie?

Uzyskanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest procesem skomplikowanym, wymagającym znajomości odpowiednich procedur i posiadania umiejętności negocjacyjnych. Osoba poszkodowana ma możliwość wystąpienia
o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie za krzywdę bezpośrednio do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela (o ile sprawca posiada odpowiednią polisę).
Już w tym miejscu pojawi się jednak pytanie – jak napisać wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Problemów i pytań będzie więcej: jak ustalić zasadę i zakres odpowiedzialności? Ile wynosi zadośćuczynienie za krzywdę? Jak obliczyć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Doskonale znamy odpowiedzi na te pytania. Wiemy, jak przed odpowiedzialnością bronią się sprawcy szkód i wiemy, co zrobić, aby skutecznie ich zaatakować. Specjalizując się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień, oferujemy kompleksową pomoc, w całym procesie odszkodowawczym – od wsparcia zaraz po zdarzeniu, do przelewu na Twoje konto – skontaktuj się z nami i dowiedz, jak pomożemy Tobie!

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną