Błąd medyczny

Błąd medyczny? Błąd lekarski? Zabieg został przeprowadzony nieprawidłowo? Przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie, adekwatne do Twoich cierpień.

Niewłaściwa diagnoza? Źle wykonany zabieg? Pomyłka w procesie leczenia? Choć lekarze, po pierwsze, mają nie szkodzić – szkody zdarzają się zbyt często. Pomogliśmy je naprawić setkom poszkodowanych pacjentów i uzyskaliśmy dla nich rekordowe rekompensaty. Jeśli Ty lub Twoi bliscy cierpią na skutek błędu lekarza, skontaktuj się z nami i dowiedz się jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się Tobie i Twoim bliskim!

Chcesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, ale nie wiesz od czego zacząć? Podejmij decyzję i wybierz adwokata który naprawi to, co zepsuł lekarz.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Gwarantujemy:

Wsparcie

będziemy z Tobą na każdym etapie postępowania.

Pewność

nie zapomnimy o niczym, co może mieć wpływ na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Spokój

nasza empatia, wiedza i doświadczenie gwarantują, że jesteś w najlepszych rękach!

Pozwól sobie pomóc i dowiedz się jak wygląda praca adwokata, który specjalizuje się w sprawach o odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu popełnionego błędu medycznego. Jak to wygląda w praktyce?

Powstanie błędu medycznego

Powstanie błędu medycznego jest warunkiem powstania odpowiedzialności cywilnej lekarza, szpitala lub ich ubezpieczycieli. Jak powstaje błąd medyczny:

 • działanie osoby wykonującej zawód medyczny jest niezgodne z wiedzą, procedurami lub zasadami etyki lekarskiej,
 • wadliwe postępowanie jest wynikiem lekkomyślności lub niedbałości albo zamierzonego działania członka personelu medycznego,
 • pacjent poniósł szkodę (jego stan się pogorszył lub nie polepszył tak, jak mógłby, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem),
 • istnieje związek przyczynowy, między popełnionym błędem, a szkodą pacjenta w postaci jego śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Do błędu medycznego prowadzi nie tylko brak wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych czy zwykła niezręczność lub nieuwaga podczas przeprowadzania zabiegu, ale również niewłaściwe procedury czy organizacja podmiotu, w którym udzielane są świadczenia medyczne.

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny?

Pamiętaj – każdy podmiot wykonujący zawód medyczny, jak i sama placówka lecznicza,  zobowiązani są zachować najwyższą staranność na każdym etapie kontaktu z pacjentem. Za błąd medyczny może odpowiadać pielęgniarka, położna, stomatolog czy radiolog. Odpowiedzialnym może być lekarz pierwszego kontaktu z małej osiedlowej przychodni lub profesor z uznanej w całym kraju kliniki. Placówka medyczna w której świadczenia medyczne były wadliwie zaoferowane, odpowiadać może zamiast lub obok lekarza który popełnił błąd. Nie można także pominąć odpowiedzialności ubezpieczyciela, a więc zakładu ubezpieczeń, w którym dany lekarz bądź zakład opieki zdrowotnej był ubezpieczony właśnie od skutków błędów medycznych. Roszczenia z tytułu błędu medycznego najczęściej kieruje się właśnie do ubezpieczycieli.

Czego można się domagać za błąd medyczny?

Jeżeli doszło do popełnienia błędu medycznego lub błędu lekarskiego, masz prawo do:

 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • innych świadczeń.
Co możesz uzyskać w ramach odszkodowania za błąd medyczny?

Odszkodowanie za błąd medyczny ma na celu naprawienie szkody majątkowej. Szkoda majątkowa obejmuje poniesione w związku z błędem medycznym straty (np. wydatki związane z zakupem kolejnych leków czy opłaceniem konsultacji lekarskich i zabiegów) oraz korzyści, które można było osiągnąć gdyby szkoda nie została wyrządzona (np. zarobki utracone wskutek przedłużającego się zwolnienia).

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na Twoje żądanie, zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Jeżeli błąd medyczny spowodował inwalidztwo, Twoje żądanie może obejmować także sumę potrzebną na pokrycie kosztów przygotowania do innego zawodu.

Co możesz uzyskać w ramach zadośćuczynienia za błąd lekarski?

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym z tytułu wyrządzonej przez sprawcę szkody niemajątkowej – tzw. krzywdy. Ma ono złagodzić skutki będące następstwem nieszczęśliwego zdarzenia. Jego celem jest zrekompensowanie wszystkich negatywnych doznań, a w szczególności:

 • bólu i wszelkich innych niedogodności fizycznych,
 • psychicznych konsekwencji błędu medycznego (np. lęk, depresja),
 • ewentualnych konsekwencji zeszpecenia lub uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia,
 • ograniczeń w funkcjonowaniu codziennym,

Zadośćuczynienie powinno objąć zarówno doznane przez Ciebie cierpienia o charakterze teraźniejszym, jak i te, które będą Twoim udziałem w przyszłości. Kwota zadośćuczynienia zależy od:

 • rodzaju doznanej przez Ciebie szkody,
 • jej wielkości (wysokości),
 • zakresu i czasu trwania Twoich cierpień psychicznych i fizycznych,
Inne świadczenia za błąd medyczny

Poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem możesz w pewnych okolicznościach żądać także świadczeń innego rodzaju. Najważniejszym z nich jest renta. Renta to pieniężne świadczenie okresowe, płatne na ogół w odstępach miesięcznych, w przypadku gdy w wyniku błędu medycznego osoba poszkodowana:

 • utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
 • zwiększyły się jej potrzeby,
 • zmniejszyły się widoki jej powodzenia na przyszłość.

Jeżeli w chwili wydania wyroku wysokości szkody nie da się dokładnie ustalić, wówczas może zostać Ci być przyznana renta tymczasowa.

Świadczenia dla osób bliskich poszkodowanemu błędem medycznym

Świadczenia z tytułu popełnienia błędu medycznego przysługują nie tylko samej osobie poszkodowanej, ale także innym uprawnionym. Jeżeli błąd medyczny skutkował śmiercią poszkodowanego, właściwy podmiot zobowiązany jest dokonać zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu tej osobie, która je poniosła. Jest też przede wszystkim zobowiązany wypłacić osobom bliskim odpowiednie zadośćuczynienie.

Z kolei osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, również może żądać od sprawcy szkody odpowiedniej renty na czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym osoba zmarła dobrowolnie i stale dostarczała środków utrzymania.

Jak możesz uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Po pierwsze, konieczne jest zgromadzenie przez Ciebie wszelkiej dokumentacji (zwłaszcza medycznej) związanej ze zdarzeniem które wywołało szkodę oraz ustalenie okoliczności, jakie mu towarzyszyły. Musisz przede wszystkim:

 • zgromadzić świadków, którzy będą w stanie zaświadczyć, że doszło do błędu medycznego oraz jakie były jego skutki,
 • zabezpieczyć wszelką dokumentację medyczną i poddać ją analizie innego lekarza (biegłego),
 • zabezpieczyć wszelkie dowody wskazujące na poniesioną szkodę (rachunki za leczenie, zakup leków, czy też przyrządów rehabilitacyjnych oraz wszelkiego rodzaju zaświadczenia lekarskie),

Po drugie, należy przygotować odpowiednie pismo i zwrócić się do właściwego podmiotu
z wezwaniem do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeżeli odpowiedzialny za błąd podmiot zawarł umowę ubezpieczenia, wówczas z takim wezwaniem należy zwrócić się do zakładu ubezpieczeń.

Po trzecie, jeżeli wezwania do zapłaty i negocjacje nie doprowadzą do satysfakcjonującej ugody, należy skierować sprawę o zapłatę do właściwego sądu. Tam należy powołać odpowiednie dowody potwierdzające rozmiar szkody i walczyć o sprawiedliwy wyrok.

Czy odszkodowanie za błąd lekarski ulega przedawnieniu?

Niestety, tak! Następuje to z upływem trzech lat od dnia, w którym dowiedziałeś się albo przy zachowaniu należytej staranności mogłeś się dowiedzieć o:

 • szkodzie oraz
 • osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Dłuższy termin przedawnienia dotyczy wypadków, gdy szkoda została spowodowana czynem stanowiącym zbrodnię lub występek. W takim przypadku roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa. Taki skutek następuje bez względu na to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Z kolei przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody na osobie małoletniej nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Podmiot odpowiedzialny nie chce Ci wypłacić odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny? Jakie czynności podejmiemy, aby go do tego nakłonić?
01
Ustalimy, jakie masz możliwości

Na pierwszym spotkaniu ustalimy możliwości działania. Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i faktyczną. Wyjaśnimy wszystkie podstawy prawne przyszłych działań i wybierzemy tę najlepszą. Uzyskamy opinie biegłych co do przyczyn i  zakresu poniesionych przez Ciebie szkód.

02
Pismo do podmiotu odpowiedzialnego za błąd medyczny

W Twoim imieniu wystąpimy do podmiotu odpowiedzialnego za błąd medyczny z wezwaniem o dobrowolne spełnienie świadczenia i zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Poinformujemy co czeka go, jeśli nie zareaguje na Twoje żądania. Otworzymy sobie w ten sposób drogę do realizacji Twoich uprawnień w postępowaniu sądowym.

03
Pozew i reprezentacja w sądzie

Jeśli podmiot odpowiedzialny za błąd medyczny nie będzie w odpowiedni sposób współpracował, zmusimy go do tego przez sąd. Skierujemy w Twoim imieniu odpowiedni pozew i będziemy reprezentować Twoje interesy we właściwym postępowaniu. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, wyegzekwujemy jego postanowienia.

01
Ustalimy, jakie masz możliwości

Na pierwszym spotkaniu ustalimy możliwości działania. Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i faktyczną. Wyjaśnimy wszystkie podstawy prawne przyszłych działań i wybierzemy tę najlepszą. Uzyskamy opinie biegłych co do przyczyn i  zakresu poniesionych przez Ciebie szkód.

02
Pismo do podmiotu odpowiedzialnego za błąd medyczny

W Twoim imieniu wystąpimy do podmiotu odpowiedzialnego za błąd medyczny z wezwaniem o dobrowolne spełnienie świadczenia i zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Poinformujemy co czeka go, jeśli nie zareaguje na Twoje żądania. Otworzymy sobie w ten sposób drogę do realizacji Twoich uprawnień w postępowaniu sądowym.

03
Pozew i reprezentacja w sądzie

Jeśli podmiot odpowiedzialny za błąd medyczny nie będzie w odpowiedni sposób współpracował, zmusimy go do tego przez sąd. Skierujemy w Twoim imieniu odpowiedni pozew i będziemy reprezentować Twoje interesy we właściwym postępowaniu. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, wyegzekwujemy jego postanowienia.

Masz problem z podmiotem odpowiedzialnym za błąd medyczny? Coś pozostaje niejasne? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co zrobimy, aby zaczął traktować Cię poważnie.

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną