Przestępstwa związane z narkotykami – od jednego jointa, po zorganizowane grupy przestępcze.

Popełniłeś przestępstwo związane z narkotykami i nie wiesz co Cię czeka? Zostałeś złapany z przysłowiowym jointem, a może brałeś udział w obrocie znaczną ilością narkotyków? Jeśli skorzystasz z pomocy dobrego adwokata, dasz sobie szansę na złagodzenie lub wykluczenie odpowiedzialności karnej. Nie zmarnuj jej!

Bez względu na to czy jesteś okazjonalnym użytkownikiem marihuany czy też brałeś udział w zorganizowanej grupie i przemycie lub produkcji znacznej ilości twardych narkotyków – na pewno Ci pomożemy. W praktyce obsłużyliśmy klientów i sprawy, w których ilość narkotyków można policzyć w tonach. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak wykorzystamy zdobytą wiedzę i doświadczenie w Twojej sprawie!

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Co zyskujesz?

Opieka

Będziemy z Tobą od pierwszych chwil zatrzymania, aż do zakończenia procesu w sądzie.

Pewność

Wykorzystamy każdą możliwość prowadzącą do wykluczenia lub złagodzenia Twojej odpowiedzialności za przestępstwo narkotykowe.

Spokój

Przygotujemy Cię na każdą ewentualność i pomożemy uniknąć tej najgorszej.

Pozwól sobie pomóc i dowiedz się jak wygląda sprawna i efektywna praca adwokatów, którzy specjalizują się w najtrudniejszych sprawach związanych z przestępstwami narkotykowymi!

Narkotyk? Dopalacz? Co to właściwie jest?

Zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, przedmiot odpowiedzialności karnej stanowią:

Substancje psychotropowe
Środki odurzające
Nowe substancje psychoaktywne (dopalacze)
Oznaczają one każdą substancję lub grupy substancji, pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego, oddziaływujące na ośrodkowy układ nerwowy człowieka. Występują w czystej postaci, lub zmieszane są z innymi legalnymi lub nielegalnymi substancjami.

Przestępstwa narkotykowe – od posiadania do wytwarzania i przemytu.

Przestępstwa narkotykowe to spektrum czynów zabronionych, które za przedmiot mają substancje zakazane.

01

Posiadanie narkotyków

Posiadaniem narkotyków jest każde władanie, czyli dysponowanie nimi, a także związane z ich użyciem lub zamiarem użycia . Przyjmuje się, że posiadaniem stanowiącym przestępstwo jest dysponowanie co najmniej taką ilości narkotyku, która teoretycznie jest w stanie wprowadzić w stan odurzenia jedną osobę.

02

Karalność posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych

W zależności od ilości i rodzaju posiadanego narkotyku, osoba która posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe może podlegać karze od grzywny, do kary 10 lat pozbawienia wolności.

03

Karalność posiadania narkotyków na własny użytek

W razie posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonych na własny użytek, postępowanie karne można umorzyć, co powoduje brak jakiejkolwiek sankcji karnej. Innymi słowy – nie ma sprawy!

04

Karalność posiadania nowych substancji psychoaktywnych

Jeśli wbrew przepisom ustawy będziesz posiadać nowe substancje psychoaktywne (czyli tzw. dopalacze), wówczas sankcją jest tylko grzywna. W przypadku jednak, gdy będą to ilości znaczne, grozić Ci będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat. Jeśli dopuścisz się posiadania nieznacznej ilości takiego preparatu, postępowanie może zostać umorzone na takich samych zasadach, jak w przypadku środków odurzających lub substancji psychotropowych.

05

Sankcje dodatkowe za posiadanie narkotyków

W razie skazania za tego rodzaju przestępstwo, obok w/w kar, orzeka się dodatkowo przepadek środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy nie były one własnością sprawcy.

Dodatkowo, w razie skazania za niektóre przestępstwa narkotykowe, sąd może orzec obowiązek zapłaty nawiązki w wysokości do 50 000 zł lub środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jej wysokość będzie wynosić co najmniej 1 000 złotych i może sięgać nawet 60 000 złotych.

Przestępstwo produkcji narkotyków

Produkcja narkotyków może polegać na trzech grupach czynności, tj.:

 • wytwarzaniu,
 • przetwarzaniu,
 • przerobie

Specyficzną odmianą wytwarzania narkotyków jest nielegalna uprawa maku, konopi oraz krzewów koki. Uprawa powyższych roślin to całokształt zabiegów w produkcji roślinnej, obejmujących ich siew, sadzenie i pielęgnowanie do momentu zbioru. Uprawa ta obejmuje każdą tego rodzaju czynność, bez względu na powierzchnię uprawy.

Kary za produkcję narkotyków
Osoba która wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat . Jeśli dopuścisz się takich samych czynów w stosunku do nowych substancji psychoaktywnych, zagrożenie obejmuje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat. Jeżeli czyn polegał na produkcji znacznej ilość narkotyków lub popełniono go w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wówczas kara to grzywna połączona z karą pozbawienia wolności w wymiarze od trzech do dwudziestu lat.

Na czym polega przestępstwo udzielania narkotyków?

Udzielanie to tzw. dilowanie – dostarczanie narkotyków na rzecz finalnego odbiorcy (konsumenta). Przestępstwo udzielania narkotyków może polegać na:

 • udzieleniu innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej,
 • ułatwieniu albo umożliwieniu ich użycia, albo
 • nakłanianiu do użycia takiego środka lub substancji.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie przestępstw narkotykowych, skontaktuj się z nami a chętnie udzielimy odpowiedzi.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Dla zaistnienia opisywanego przestępstwa nie ma znaczenia, czy osoba, której udzielono narkotyk rzeczywiście dopuści się jego użycia, a także czy taka sytuacja wywoła skutek
w postaci narażenia jej życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo. Dokonuje się ono bowiem już w momencie, gdy odbiorca ma możliwość objęcia środka lub substancji w posiadanie.

Karalność przestępstwa udzielania narkotyków
Za udzielanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do trzech lat. Jeśli narkotyku udzielono małoletniemu, ta kara jest surowsza i wynosi od 6 miesięcy, do 8 lat.

Handel narkotykami

Handlowanie narkotykami, czyli wprowadzanie do obrotu polega na udostępnieniu osobom trzecim środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w celu ich dalszej odsprzedaży. Tego przestępstwa dopuszczają się tzw. hurtownicy narkotyków.

Karalne jest także samo uczestniczenie w obrocie narkotykami. Polega ono na ich przyjęciu, odpłatnie bądź nieodpłatnie, przez osobę nie będącą konsumentem, w celu późniejszego ich przekazania innej osobie, przy czym nabywca także nie jest w takim przypadku konsumentem.

Karalność przestępstwa wprowadzania narkotyków do obrotu
Za wprowadzenie narkotyków do obrotu bądź uczestniczenie w takiej operacji możesz podlegać grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat . W wypadku mniejszej wagi podlegasz grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość „towaru”, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Musisz także wiedzieć, że odpowiedzialność grozi Ci nie tylko za dokonanie takiego czynu zabronionego, ale także za samo czynienie przygotowań do jego popełnienia.

Na czym polega przemyt narkotyków?

Przemyt narkotyków, może polegać na:

 • przywozie,
 • wywozie,
 • przewozie,
 • wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub
 • wewnątrzwspólnotowej dostawie.

środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.
Kary za przemyt narkotyków
Przemyt narkotyków zagrożony jest grzywną i karą pozbawienia wolności do 5 lat . W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość „towaru” albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Przygotowania do przeprowadzeniu przemytu są karalne dokładnie na takiej samie zasadzie i w takim samym wymiarze, jak w przypadku opisanego powyżej handlu narkotykami.

Udzielanie, handel oraz przemyt narkotyków w ramach zorganizowanej grupy przestępczej

Bardzo często przestępstwa narkotykowe popełniane są w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Taki czyn stanowi odrębne przestępstwo przewidziane w Kodeksie karnym.

Zorganizowaną grupą przestępczą jest taka grupa sprawców, która zorganizowała się do:

 • popełniania podobnego rodzaju przestępstw, a więc w sposób ciągły,
 • dokonania kilku czynów zabronionych, których skutkiem jest powstanie źródła dochodu zapewniającego konkretne zyski przez pewien okres czasu.

Zorganizowana grupa przestępcza powinna składać się z co najmniej trzech osób połączonych wspólnym celem, jakim jest stałe popełnianie przestępstw. Jej członkowie ponoszą odpowiedzialność z samego faktu przynależności do niej niezależnie od tej, jaka grozi im z tytułu dopuszczenia się przestępstw związanych z narkotykami.

Popełniłeś przestępstwo narkotykowe i nie wiesz jak wykluczyć lub złagodzić swoją odpowiedzialność z tego tytułu? Co zrobimy, aby Ci to pomóc?

01

Ustalimy Twoje możliwości

Na pierwszym spotkaniu wskażemy kierunki działania. Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i faktyczną. Wyjaśnimy wszystkie zagrożenia i szanse, a następnie zaproponujemy najlepszą linię obrony.

02

Odpowiedź na akt oskarżenia

W Twoim imieniu sporządzimy odpowiedź na akt oskarżenia. Przedstawimy sądowi Twoje spojrzenie na sprawę oraz wskażemy zasadne powody, aby wziął je pod uwagę.

03

Pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu

Jeśli zostaniesz zatrzymany dopilnujemy, aby nie trwało ono dłużej niż przewidują to przepisy prawa. W razie tymczasowego aresztowania podejmiemy niezwłoczne działania, abyś został jak najszybciej zwolniony.

04

Reprezentacja i obrona w sądzie

Będziemy reprezentować Twoje interesy przed sądem. Wskażemy na wszelkie okoliczności łagodzące bądź świadczące o Twojej niewinności. Jeśli nie da się uniknąć kary, zrobimy wszystko, aby była najmniej dotkliwa.

01

Ustalimy Twoje możliwości

Na pierwszym spotkaniu wskażemy kierunki działania. Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i faktyczną. Wyjaśnimy wszystkie zagrożenia i szanse, a następnie zaproponujemy najlepszą linię obrony.

02

Odpowiedź na akt oskarżenia

W Twoim imieniu sporządzimy odpowiedź na akt oskarżenia. Przedstawimy sądowi Twoje spojrzenie na sprawę oraz wskażemy zasadne powody, aby wziął je pod uwagę.

03

Pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu

Jeśli zostaniesz zatrzymany dopilnujemy, aby nie trwało ono dłużej niż przewidują to przepisy prawa. W razie tymczasowego aresztowania podejmiemy niezwłoczne działania, abyś został jak najszybciej zwolniony.

04

Reprezentacja i obrona w sądzie

Będziemy reprezentować Twoje interesy przed sądem. Wskażemy na wszelkie okoliczności łagodzące bądź świadczące o Twojej niewinności. Jeśli nie da się uniknąć kary, zrobimy wszystko, aby była najmniej dotkliwa.

Masz problem związany z popełnieniem przestępstwa narkotykowego? Grozi Ci za to odpowiedzialność karna? Coś pozostaje niejasne? Skontaktuj się z nami i dowiedz się co zrobimy, aby rozwiązać Twoją sytuację w najbardziej korzystny dla Ciebie sposób.

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną