Prawo Karne

Produkcja, udzielanie, handlowanie oraz przemycanie narkotyków – co za to grozi?

Michał Sochański, 25.04.2024

Czyny polegające na produkcji, udzielaniu, handlowaniu oraz przemycie narkotyków stanowią bardzo poważne przestępstwa. Są one w związku z tym zagrożone surowymi sankcjami, przewidzianymi w odpowiednich przepisach oraz energicznie ścigane przez właściwe organy państwowe.

Jeśli więc miałeś nieszczęście dopuścić się tego rodzaju postępowania – przeczytaj uważnie ten artykuł aby uzmysłowić sobie, jakie konsekwencje mogą Cię spotkać z tego tytułu.

Z tego wpisu dowiesz się:

Jeśli chcesz wiedzieć, czym są w swojej istocie „narkotyki”, a także jakie są zasady odpowiedzialności oraz kary za ich posiadanie i używanie, zapoznaj się z moim artykułem pt. „Posiadanie i zażywanie narkotyków – co za to grozi?”.

 

Czym jest przestępstwo produkcji narkotyków?

Produkcja narkotyków może polegać na trzech grupach czynności, a mianowicie ich:

 • wytwarzaniu,
 • przetwarzaniu,
 • przerobie.

Aby wyjaśnić ich znaczenie, trzeba odwołać się do definicji zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z nią – wytwarzanie narkotyków polega na wykonywaniu czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane:

 • środki odurzające,
 • substancje psychotropowe,
 • prekursory,
 • środki zastępcze, lub
 • nowe substancje psychoaktywne.

Obejmuje ono również ich oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji.

Z kolei przetwarzanie narkotyków oznacza czynności prowadzące do przemiany wskazanych preparatów na inne środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory lub nowe substancje psychoaktywne albo na substancje, które nimi nie są.

Przerób narkotyków to otrzymywanie mieszanin powyższych środków lub substancji oraz nadawanie im nowej postaci.

Tyle definicji ustawowych – do czego sprowadzają się różnice pomiędzy tymi pojęciami?

Przede wszystkim, cechą wytwarzania jest to, że w wyniku podejmowanych przez sprawcę czynności uzyskiwana jest nowa substancja o cechach narkotyku, określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i innych aktach prawnych, albo też substancja tego rodzaju o innych, udoskonalonych właściwościach (cechach). To właśnie różni wytwarzanie od przetwarzania i przerabiania. W przypadku przetwarzania oraz przerobu, produkt wyjściowy jest już środkiem odurzającym o znacząco innych cechach od produktu uzyskanego wskutek przeprowadzenia tych właśnie procesów.

Specyficzną „odmianą” wytwarzania narkotyków jest nielegalna uprawa maku, konopi oraz krzewów koki. Uprawa powyższych roślin to całokształt zabiegów w produkcji roślinnej, obejmujący ich siew, sadzenie oraz pielęgnowanie do momentu zbioru. Uprawa ta obejmuje każdą tego rodzaju czynność, bez względu na jej powierzchnię.

Musisz wiedzieć, że przestępstwo produkcji narkotyków może zostać popełnione jedynie z winy umyślnej. Może ona przybrać postać zarówno zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego. W pierwszym przypadku jego sprawca musi chcieć popełnić przestępstwo, w drugim zaś podejmując swoje działanie przewidywać, że stanowić może ono czyn zabroniony i godzić się na to. Jedynie w przypadku jego postaci kwalifikowanej może to być wyłącznie zamiar bezpośredni, o czym dalej…

 

Co grozi za produkcję narkotyków?

Sankcje jakie grożą za zajmowanie się produkcją narkotyków określone są w art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W jego myśl, osoba która wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.

Jeśli dopuścisz się takich samych czynów w stosunku do nowych substancji psychoaktywnych, zagrożony będziesz grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności w takim samym wymiarze.

O tym jak wygląda grzywna oraz kara ograniczenia wolności w przypadku złamania przepisów w/w ustawy przeczytasz w artykule pt. „Posiadanie i zażywanie narkotyków – co za to grozi?”.

Opisywane przestępstwo posiada swoją postać kwalifikowaną, która powoduje zaostrzenie represji karnej.

Jeżeli więc Twój czyn polegał na produkcji znacznej ilość narkotyków lub popełniłeś go w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wówczas podlegać będziesz sankcji w postaci grzywny i kary pozbawienia wolności od trzech do dwudziestu lat.

Przyjmuje się, iż poprzez „znaczną ilość” narkotyków rozumie się taką ich ilość, która jest w stanie zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu osób uzależnionych. Podać należy, iż przykładowo – jedna dawka aktywna marihuany wynosi około 0,5 g, zaś amfetaminy – 0,1 g.

Korzyścią majątkową jest przysporzenie majątku sobie lub innej osobie bądź też uniknięcie w nim strat. Jest to więc każde dobro zaspokajające określoną potrzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Ma ona zawsze postać materialną (majątkową).

Korzyść osobista to świadczenie o charakterze niematerialnym (niemajątkowym). Powoduje ono polepszenie sytuacji uzyskującego lub innej osoby, w postaci na przykład awansu czy załatwienia pracy.

Penalizację nielegalnej uprawy maku, konopi oraz krzewów koki zawiera art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Osobie, która się tego dopuszcza, grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Jeżeli przedmiotem takiego czynu jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi (z wyjątkiem włóknistych), jako sprawca będziesz zagrożony karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Skoro już wiesz co oznacza przestępstwo produkcji narkotyków oraz jakie kary za to grożą, mogę Ci wyjaśnić…

 

Na czym polega przestępstwo udzielania narkotyków?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwo udzielania narkotyków może przybrać trojaką postać i polegać na:

 • udzieleniu innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej,
 • ułatwieniu albo umożliwieniu ich użycia albo
 • nakłanianiu do użycia takiego środka lub substancji.

Poprzez udzielanie należy rozumieć dawanie, dostarczanie, częstowanie, wręczanie, udostępnianie lub użyczanie. Może to nastąpić nawet bez zgody i wiedzy osoby, na rzecz której to nastąpiło. Sprowadza się ono bowiem do czynności przekazania wymienionych środków lub substancji. Może ono także przybrać postać jedynie pozostawienia ich w umówionym wcześniej z odbiorcą miejscu. Należy również dodać, że „udzielenie” musi nastąpić nieodpłatnie, w przeciwnym bowiem przypadku razie jego sprawca będzie ponosił odpowiedzialność za typ kwalifikowany tego przestępstwa, o którym piszę w dalszej części artykułu.

Przez ułatwianie należy rozumieć dopomaganie w osiągnięciu danego celu oraz sprawianie, że coś staje się łatwe lub łatwiejsze. Polega ono więc na usuwaniu istniejących przeszkód w użyciu narkotyku i stworzeniu odpowiednich warunków innej osobie podczas jego konsumpcji.

Z kolei umożliwianie oznacza uczynienie czegoś możliwym do wykonania, stwarzanie warunków sprzyjających czemuś oraz przyczynianie się do czegoś. Tym samym, polega ono na stworzeniu warunków do zażywania narkotyków w sytuacji, w której bez takiej pomocy sprawcy, nie mogłoby do niego dojść.

Pojęcie nakłaniać oznacza wpływanie na czyjąś decyzję, namawianie, przekonywanie, zachęcanie oraz skłanianie do określonego postępowania. Sprowadza się więc ono do wywołania u odbiorcy zamiaru użycia narkotyku.

Dla zaistnienia opisywanego przestępstwa nie ma znaczenia, czy osoba, której udzielono narkotyk rzeczywiście dopuści się jego użycia, a także czy taka sytuacja wywoła skutek w postaci narażenia jej życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo. Dokonuje się ono bowiem już w momencie, gdy odbiorca ma możliwość objęcia środka lub substancji w posiadanie.

Wymienione czyny mogą zostać popełnione tylko umyślnie, zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Jednak w przypadku nakłaniania,  sprawca musi działać wyłącznie w tej pierwszej postaci czynu zabronionego.

 

Co grozi za przestępstwo udzielania narkotyków?

Jeśli dopuściłeś się popełnienia przestępstwa udzielania narkotyków, musisz przygotować się na poniesienie surowych represji karnych.

Zgodnie bowiem z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – grozić Ci będzie kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Dalej sięgające sankcje przewidziane są, jeżeli udzieliłeś środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, nakłaniałeś go do użycia takiego środka lub substancji, albo udzieliłeś ich w znacznych ilościach innej osobie. W takim przypadku będziesz podlegał karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Jeszcze gorsze konsekwencje mogą Cię spotkać jeśli dopuściłeś się popełnienia opisywanego przestępstwa w jego postaci kwalifikowanej. Ma ona miejsce wtedy, gdy działałeś w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Takie postępowanie z Twojej strony obwarowane jest karą pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat. Jeśli działałeś w takim zamiarze w stosunku do małoletniego, będziesz zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech do dwudziestu lat.

Na mniejszy wymiar sankcji karnej będziesz narażony, gdy Twój czyn miał postać mniejszej wagi – sprowadza się ona do grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

O tym, czym jest mniejsza waga czynu zabronionego pisałem w podlinkowanym wcześniej artykule.

 

Na czym polega przestępstwo handlowania narkotykami?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzanie do obrotu polega na udostępnieniu osobom trzecim środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. Może to nastąpić odpłatnie lub nieodpłatnie. Istotą tego przestępstwa jest to, że odbiorca (kupujący) nie jest konsumentem. W tym przypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z opisanym powyżej udzielaniem narkotyku. W przypadku wprowadzania do obrotu, do transakcji dochodzi pomiędzy wytwórcą (bądź hurtownikiem) i kolejnym hurtownikiem, czyli osobą, która dalej odsprzedaje narkotyk dilerowi, a nie bezpośrednio konsumentowi.

Karalne jest także samo uczestniczenie w obrocie narkotykami. Polega ono na ich przyjęciu odpłatnie bądź nieodpłatnie przez osobę nie będącą konsumentem w celu późniejszego ich przekazania innej osobie, przy czym nabywca także nie jest w takim przypadku konsumentem.

Dla zaistnienia tego przestępstwa nie jest konieczne wystąpienie skutku. Realizuje się ono bowiem poprzez sam fakt brania udziału w określonej transakcji narkotykowej, bez względu na to, czy doszło do jej realizacji czy też nie. Może ono polegać na przekazywaniu lub odbieraniu narkotyków od innych osób, a także na ich przechowywaniu, magazynowaniu, czy też podejmowaniu z miejsca magazynowania.

Wskazać trzeba, iż wprowadzenie do obrotu stanowi różnego rodzaju aktywną formę handlu narkotykami, natomiast uczestnictwo w obrocie jest jego bierną postacią. To pierwsze bowiem polega na przekazaniu narkotyków osobie, która nie jest konsumentem, zaś drugie – sprowadza się ich przyjmowania w posiadanie, w celu dalszego przekazania hurtownikowi.

Musisz wiedzieć, że w odniesieniu do jednej i tej samej partii narkotyku sprawca nie może jednocześnie wprowadzać ich do obrotu i uczestniczyć w ich obrocie. Nabycie, a następnie zbycie tej samej partii narkotyków innym osobom nie powoduje odpowiedzialności karnej za dwa rodzaje przestępstw. W takiej sytuacji bowiem sprawca odpowiada jedynie za uczestniczenie w obrocie środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi. Przyjęcie, że sprawca wprowadzał do obrotu i jednocześnie brał udział w obrocie narkotykami będzie uzasadnione tylko w sytuacji, w której jedne narkotyki sprawca wprowadzał do obrotu, a w odniesieniu do innej ich partii uczestniczył w obrocie.

Przemyt narkotyków

Specyficzną postacią opisywanego przestępstwa jest uczestniczenie w przemycie narkotyków. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, może ono polegać na:

 • przywozie,
 • wywozie,
 • przewozie,
 • wewnątrzwspólnotowym nabyciu, lub
 • wewnątrzwspólnotowej dostawie

środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Pojęcie przywóz oznacza każde wprowadzenie w/w środków na obszar celny Unii Europejskiej.

Wywóz obejmuje każde ich wyprowadzenie poza obszar celny Unii Europejskiej. Przewóz sprowadza się do przemieszczenia narkotyków pomiędzy dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza nim.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie to przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium naszego kraju. Z kolei wewnątrzwspólnotowa dostawa dotyczy przemieszczenia wskazanych preparatów z obszaru Polski do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Warto wskazać, iż przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie czy dostawa nie musi być dokonywana bezpośrednio przez sprawcę. Może ona odbywać na przykład z wykorzystaniem zwierząt, urządzeń mechanicznych, jak również podmiotów trudniących się usługami przewozowymi lub spedycyjnymi, takimi jak przedsiębiorstwa transportowe bądź kurierskie.

Wszyscy są równi wobec prawa. Różnica to skuteczny adwokat.

W wyścigu o słuszny wyrok nie ma drugiego miejsca.
Napisz
698
pokaż Numer
Zadzwoń

Co grozi za przestępstwo wprowadzania narkotyków do obrotu?

Jeśli swoimi działaniami wprowadziłeś narkotyki do obrotu, bądź uczestniczyłeś w takiej operacji, grozi Ci odpowiedzialność karna określona w art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W takim przypadku będziesz podlegał grzywnie i karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Jeśli Twoje postępowanie stanowiło wypadek mniejszej wagi, kara ograniczy się do grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku.

Z kolei jeżeli przedmiotem Twojego czynu była znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, a więc popełniłeś opisywane przestępstwo w jego typie kwalifikowanym, możliwa represja karna ulegnie zaostrzeniu i przyjmie postać grzywny i kary pozbawienia wolności od dwóch do dwunastu lat.

Musisz także wiedzieć, że odpowiedzialność grozi Ci nie tylko za dokonanie takiego czynu zabronionego, ale także za samo czynienie przygotowań do jego popełnienia.

Zagrożenie karą w takim przypadku wygląda następująco:

 • grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat – za przygotowania do popełnienia przestępstwa w jego typie podstawowym,
 • kara pozbawienia wolności do trzech lat – za przygotowania do popełnienia przestępstwa w jego typie kwalifikowanym.

Zasada ta nie dotyczy tylko przypadku mniejszej wagi – w jego przypadku „przygotowanie” nie podlega odpowiedzialności.

Kary za przemyt narkotyków

Oczywiście odpowiednio karane jest także przestępstwo przemytu narkotyków. Jeśli brałeś w nim udział, zagrożony będziesz grzywną i karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

W wypadku mniejszej wagi przewidziana kara ograniczy się do grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku. Jeśli przemycałeś znaczną ilość narkotyków lub dopuściłeś się tego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, może zostać Ci wymierzona grzywna i kara pozbawienia wolności od trzech do dwudziestu lat.

Dodać trzeba, że przygotowania do przeprowadzeniu przemytu są karalne dokładnie na takiej samie zasadzie i w takim samym wymiarze, jak w przypadku opisanego powyżej handlu narkotykami.

 

Udzielanie, handel oraz przemyt narkotyków w ramach zorganizowanej grupy przestępczej – jak wygląda odpowiedzialność z tego tytułu?

Bardzo często opisywane w tym artykule przestępstwa narkotykowe popełniane są w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zwanej potocznie mafią. Jeśli zachodzi taki stan rzeczy, stanowi on odrębną podstawę do poniesienia przez jej członków odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym.

Czym z punktu widzenia prawa jest zorganizowana grupa przestępcza?

Stanowi ją taka grupa sprawców, która zorganizowała się do:

 • popełniania podobnego rodzaju przestępstw, a więc w sposób ciągły,
 • dokonania kilku czynów zabronionych, których skutkiem jest powstanie źródła dochodu zapewniającego konkretne zyski przez pewien okres czasu.

Do jej powstania wystarcza nawet niski poziom zorganizowania, który zapewnia dokonywanie przestępstw i posiadanie stałego zarobku. Konieczne jest posiadanie przez nią konkretnego przywódcy lub ich grupy, których funkcja nie musi jednak mieć charakteru stałego. Zorganizowana grupa przestępcza powinna składać się z co najmniej trzech osób połączonych wspólnym celem, jakim jest stałe popełnianie przestępstw.

Pomimo przymiotu „zorganizowania” nie ma wymogu, aby grupa posiadała specjalną wewnętrzną strukturę organizacyjną. Polega ono bowiem na w miarę stałym jej składzie, choć nie wszyscy członkowie muszą uczestniczyć w popełnieniu każdego z zaplanowanych czynów kryminalnych. Muszą oni jednak akceptować jej cele i pozostawać w gotowości do zaspokajania potrzeb grupy w postaci, na przykład, zapewniania narzędzi koniecznych do jej przestępczej działalności, organizowania miejsc przechowywania rozprowadzanego, nielegalnego towaru oraz dystrybuowania go w celu sprzedaży.

Niezbędne jest istnienie pomiędzy członkami grupy stałej więzi organizacyjnej, opartej na porozumieniu mającym na celu wspólne popełnianie czynów zabronionych. Podstawową różnicą pomiędzy tą formą działalności przestępczej a tzw. szajką, a więc luźną, niejako okazjonalną grupą przestępców, jest właśnie fakt jej zorganizowania w postaci trwałej struktury. Ta może przybrać postać pionową – z jednym przywódcą który kieruje jej działalnością lub poziomą – ze stałym gronem uczestników koordynujących działalność według ustalonych reguł.

Kontakt pomiędzy jej członkami nie jest nawiązywany w celu dokonywania pojedynczych czynów przestępnych, lecz w z góry powziętym zamiarze popełniania możliwie wielu z nich. Tego rodzaju grupę cechuje także trwałość, proces planowania działań, skoordynowany sposób postępowania, odpowiedni podział ról pomiędzy jej uczestnikami pozostającymi jednocześnie w stałych powiązaniach.

Musisz wiedzieć, że aby powstała odpowiedzialność danego sprawcy z tytułu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystarcza sam fakt przynależność do niej, nawet gdy nie dopuścił się on popełnienia w jej ramach żadnych innych czynów zabronionych.

W opisywanym kontekście członkowie zorganizowanej grupy przestępczej ponoszą wskazaną odpowiedzialność niezależnie od tej, jaka grozi im z tytułu dopuszczenia się przestępstw związanych z narkotykami.

Jak ona wygląda?

Zgodnie z art. 258 Kodeksu karnego – osoba, która bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Jeżeli ma ona charakter zbrojny, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat.

To ostatnie oznacza, że w swojej działalności używa ona broni lub zakłada jej użycie w przyszłości i w tym celu ją posiada bądź też prowadzi działania w celu jej gromadzenia.

Dodać jeszcze trzeba, iż nie podlega karze za opisywane przestępstwo ten, kto dobrowolnie:

 • odstąpił od udziału w grupie albo związku i
 • ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu lub
 • zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa.

 


 

Podsumowując – produkcja, udzielanie, handlowanie oraz przemyt narkotyków zagrożone są dotkliwymi karami. Najlepiej więc, jeśli nie będziesz brał udziału w popełnianiu tego rodzaju czynów. Jeśli jednak życiowe meandry zawiodły Cię na taką właśnie drogę, dobrze jeżeli zadbasz o to, aby wymierzona Ci kara była jak najmniej dotkliwa.

Powinieneś więc poważnie rozważyć skorzystanie z pomocy zawodowego prawnika, a więc adwokata bądź radcy prawnego. Jego umiejętności oraz doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw zagwarantują Ci przeprowadzenie sprawiedliwego procesu, w którym nie będziesz kozłem ofiarnym, a także zapewnią orzeczenie kary, która nie będzie nazbyt surowa w stosunku do popełnionego przez Ciebie czynu. W sprzyjających okolicznościach, właściwy prawnik postara się o nadzwyczajne złagodzenie kary czy też jej orzeczenie w zawieszeniu. Twój los leży w Twoich rękach…

Szukasz odpowiedniej osoby? Być może już ją znalazłeś – skontaktuj się z nami i dowiedz, jak wykorzystamy zdobytą wiedzę i doświadczenie, aby uchronić Cię od odpowiedzialności karnej.

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną